ZORG VOOR KINDEREN

‘Uit de Verf’ hanteert als middel vaak een kwast en een doek of sport activiteiten om met mensen in contact te komen. Door middel van een creatief proces worden er inzichten aangeboden in gedrag en op sociaal en/of emotioneel niveau. Primair worden de doelen van de begeleiding, de fasering van de doelen de middelen en de werkwijze vastgesteld. Het systematisch onderzoeken van factoren en omstandigheden die van invloed zijn op de situatie van het kind en zijn functioneren daarin, zijn een belangrijk uitgangspunt. Vooral de belevingswereld van het kind komt daarbij centraal te staan. Samen met het kind wordt die wereld geëxploreerd en wordt gezocht naar een activiteit waarin een kind zich veilig kan voelen.

 

SPECIFIEKE WERKWIJZE

Dat schept voor de begeleider de mogelijkheid op een veilig en neutraal terrein het contact met het kind aan te gaan. Het kind voelt zich zo niet aangesproken op zijn gedragspatroon en heeft meteen het gevoel dat het iets kan. Vooral door gebruik te maken van de, in ieder mens, aanwezige potentie aan creativiteit worden goede resultaten bereikt. Creatief schilderen is daar een voorbeeld van.

 

BEGELEIDINGSPLAN

Het bovenstaande leidt tot het opstellen van een specifiek geformuleerd begeleidingsplan. Het plan omvat een beschrijving van de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt, inclusief motivering van de aanpak in relatie tot de diagnostiek van de gesignaleerde problematiek. Een beschrijving van de op de persoonlijkheidsontwikkeling inwerkende trainingen en/of activiteiten, individueel en groepsgewijs, met concreet omschreven doelstellingen en werkwijze(n).
Een beschrijving van hoe met een kind individueel en zijn omgeving gezamenlijk gewerkt wordt aan het ontwikkelen en in stand houden van competenties.